Matrícula curs 2019-20

Terminis

 • Alumnes que cursen estudis al centre
  • Dimecres 26 de juny: alumnes de cures auxiliars d’infermeria
  • Dijous 27 de juny: Batxillerat
  • Divendres 28 de juny: GM (Electromecànica, Farmàcia i Perruqueria)
  • Dilluns 1 de juliol: GS (Automoció, Laboratori)
  • Dimarts 2 de juliol: GS (Documentació, Dietètica)
 • Alumnes nous al centre
  • Educació Secundària Obligatòria (1r ESO): del 20 al 26 de juny de 2019
  • Educació Secundària Obligatòria (2n, 3r i 4t ESO): del 27 de juny al 3 de juliol de 2019
  • Cicles formatius de grau mitjà i Batxillerat: del 9 al 15 de juliol de 2019
  • Cicles formatius de grau superior: del 18 al 23 de juliol de 2019

Documentació que cal portar (tots els alumnes)

  • a. Butlletí de notes avaluació final i, si escau, avaluació extraordinària (només els alumnes que ja cursen estudis al centre).
  • b. Original i còpia del títol o resguard del títol que dóna dret a l'accés als estudis que vol cursar (només alumnes nous al centre que es matriculen a Batxillerat o Cicles formatius).
  • c. Imprès de matrícula (lliurat pel tutor als alumnes que ja cursen estudis/ recollit a consergeria pels alumnes nous) amb el càlcul del pagament a fer (Només Cicles formatius).
 1. Imprès signat per l’alumne d’autorització de drets d’imatge (si és major de 14 anys) o signat pel pare, mare o tutor legal (si és menor de 14 anys).
 2. Contracte educatiu signat amb el centre.
 3. Autorització general de sortides signada pel pare, mare o tutor legal (en cas de ser menor d’edat) o signada per l’alumne (en cas de ser major d’edat).
 4. Resguard del pagament de matrícula fet al banc on consti el concepte de pagament tal i com s’indica en els fulls de quotes de matrícula (veure vitrines del centre o preguntar a consergeria).

Documents que cal d'omplir per a formalitzar la matrícula (drets imatge, contracte i autoritzacions sortides)