Llista d'ADMESOS als estudis d'ESO a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista s'han de matricular del 13 al 17 de juliol, ambdòs inclosos. Consulteu la secció de matrícula d'alumnes nous per procedir a la seva realització. En cas de no matricular-se en les dates anteriors perdran la plaça

Podeu descarregar el document amb la llista d'admesos al Pedraforca aquí.

Llista d'ESPERA per als estudis d'ESO a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista NO HAN OBTINGUT PLAÇA AL PEDRAFORCA i estan en llista d'espera. En cas que alguns alumnes no es matriculin s'avisarà als alumnes de la llsita d'espera per ordre.

Podeu descarregar el document amb la llista d'espera al Pedraforca aquí.

Llista d'alumnes que HAN FET PREINSCRIPCIÓ per als estudis d'ESO a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista han fet preinscripció per cursar estudis de l'ESO al Pedraforca. Podeu consultar en aquesta llista quin centre us han assignat.

Podeu descarregar el document amb la llista de Preinscripció al Pedraforca aquí.

Llista ordenada definitiva de la preinscripció d'ESO

Podeu descarregar el document amb la llista ordenada definitiva aquí.

Llista amb el barem resoltes les reclamacions de la preinscripció d'ESO

Podeu descarregar el document amb el barem resoltes reclamacions aquí.

Llista amb el barem provisional de la preinscripció d'ESO

Podeu descarregar el document amb el barem provisional aquí.

Preinscripció Educació Secundària Obligatòria. Curs 2020-2021

1. Període de presentació de sol·licituds: del 13 de maig al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar fins al 25 de maig de 2020 (inclòs) sempre que s’hagi enviat la preinscripció telemàticament.

2. Procediment per a realitzar la preinscripció:

 • Omplir el model de sol·licitud amb suport informàtic (Fes clic aquí per accedir-hi). S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. El formulari enviarà telemàticament les dades i podreu obtenir el resguard de la sol·licitud (important).
 • Enviar al centre de primera opció el resguard de la sol·licitud anterior i tota la documentació (veure punts 3 i 4): s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció ( inspedraforca.secretaria@gmail.com ) el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació del punt 3 i del punt 4 (si escau) escanejada o fotografiada per les dues cares.
 • 3. Documentació obligatòria que cal presentar per email (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 • L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • L'original i una fotocòpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la tarjeta sanitària o equivalent (per matrícula).
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents (per matrícula).
 • 4. Documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats (segons pertoqui):

  Criteri al·legat Documentació que cal portar
  Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  Proximitat del domicili de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet al centre. Una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
  Beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  Família nombrosa o família monoparental. Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

  5.En cas que per una raó justificada no es pugui presentar la documentació de forma telemàtica es podrà presentar presencialment en el centre demanant cita prèvia (a partir del dia 13 de maig) de forma telemàtica (clica aquí per demanar cita prèvia) o bé per telèfon trucant al 934494714 (horari de 9.00 1 14.00).

  Les persones que demanin cita prèvia hauran de presentar-se en el centre i respectar la següent normativa de seguretat i prevenció:

 • S’accedirà al centre puntualment a l’hora exacta de la cita prèvia concedida.
 • Només es permetrà l’accés al centre d’una persona per presentar la documentació de la preinscripció.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • S’haurà d’accedir al centre portant mascareta i guants.
 • Es portarà tota la documentació prèviament preparada i complimentada.
 • Es portarà bolígraf de color blau propi per si s’ha d’omplir alguna dada addicional.
 • 6. Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada a l'ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

  7. Dates importants en el procés de preinscripció: Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
 • 8. Altres informacions:

 • Centres adscrits: Escola d’educació primària Menéndez Pidal.
 • Carta de compromís educatiu.
 • Jornada de portes obertes virtual (aquí).
 • Oferta definitiva de places ESO 2020-2021.