Llista d'ADMESOS als estudis de Batxillerat a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista s'han de matricular del 8 al 14 de juliol, ambdòs inclosos. Consulteu la secció de matrícula d'alumnes nous per procedir a la seva realització. En cas de no matricular-se en les dates anteriors perdran la plaça.

Podeu descarregar el document amb la llista d'admesos al Pedraforca aquí.

Llista d'ESPERA per als estudis de Batxillerat a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista NO HAN OBTINGUT PLAÇA AL PEDRAFORCA i estan en llista d'espera. En cas que alguns alumnes no es matriculin s'avisarà als alumnes de la llsita d'espera per ordre.

Podeu descarregar el document amb la llista d'espera al Pedraforca aquí.

Llista d'alumnes que HAN FET PREINSCRIPCIÓ per als estudis de Batxillerat a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista han fet preinscripció per cursar estudis de Batxillerat al Pedraforca. Podeu consultar en aquesta llista quin centre us han assignat.

Podeu descarregar el document amb la llista de Preinscripció al Pedraforca aquí.

Llista ordenada definitiva de la preinscripció de Batxillerat

Podeu descarregar el document amb la llista ordenada definitiva aquí.

Preinscripció Batxillerat. Curs 2020-2021

Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar fins al 4 de juny de 2020 (inclòs) sempre que s’hagi enviat la preinscripció telemàticament.

Procediment per a realitzar la preinscripció:

 • Omplir el model de sol·licitud amb suport informàtic ( Clica aquí per accedir-hi ). S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. El formulari enviarà telemàticament les dades i podreu obtenir el resguard de la sol·licitud (important).
 • Preparar tota la documentació, escanejada o fotografiada per les dues cares
 • Enviar per email al centre de primera opció el resguard de la sol·licitud en format pdf anterior i tota la documentació (veure l’apartat de documentació a enviar): s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (inspedraforca.secretaria@gmail.com ) el resguard de la sol·licitud que obtindreu després de fer l’enviament telemàtic del punt 1 junt amb la documentació de l’apartat documentació a enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada per les dues cares.
  En el mail que heu d’enviar s’ha de fer constar en el camp Assumpte la següent informació:
  Codi de la preinscripció + BTX + Cognom1 Cognom2, Nom de l’alumne.
  Exemple: PRE20-21000001 BTX García Fernández, Alejandro
  (El codi de la preinscripció el trobareu en el resguard de la sol·licitud de preinscripció que descarregueu en pdf i ha de començar per PRE20-21........)
 • Documentació a enviar per correu electrònic

  1. Documentació obligatòria que cal presentar per email (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 • DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Tarja sanitària o equivalent (si no la tenen disponible ara es pot presentar en el moment de fer la matrícula).
 • Si l’alumne és menor d’edat i no compleix els 18 anys durant l’any 2020 també s’ha de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (només la pàgina on consta el nom de l’alumne i dels pares).
 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • 2. Documentació acadèmica (depenent de la situació de l’alumne):

 • Alumnes que cursen actualment l’ESO a Catalunya o que l’han finalitzat a partir del curs 2017/2018: NO cal que aportin aquesta documentació ja que la qualificació es carregarà automàticament. L’alumne haurà de revisar les seves dades en el llistat provisional (15 de juny) i si no apareix la seva qualificació haurà d’enviar el certificat de qualificació mitjana de l’ESO durant el període de reclamació (16 al 18 de juny).
 • Alumnes anteriors al curs 2016/2017: Certificat de qualificació mitjana de l’ESO o la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic.
 • Alumnes estrangers: Sol·licitud d’homologació presentada en el Departament d’Educació.
 • Alumnes estrangers que NO han pogut fer la sol·licitud d’homologació per motiu de la pandèmia: declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat (clica aquí per obtenir-la).
 • 3. Documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats (segons pertoqui si s’al·lega algun d’aquests criteris):

  Criteri al·legat Documentació que cal portar
  Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  Proximitat del domicili de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet al centre. Una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
  Beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  Família nombrosa o família monoparental. Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

  Sol·licitud de cita prèvia: En cas que per una raó molt justificada no es pugui presentar la documentació de forma telemàtica es podrà presentar presencialment en el centre demanant cita prèvia (a partir del dia 28 de maig) de forma telemàtica (clica aquí per demanar cita prèvia) o bé per telèfon trucant al 934494714 (horari de 9.00 1 14.00).
  Les persones que demanin cita prèvia hauran de presentar-se en el centre i respectar la següent normativa de seguretat i prevenció:

 • S’accedirà al centre puntualment a l’hora exacta de la cita prèvia concedida.
 • Només es permetrà l’accés al centre d’una persona per presentar la documentació de la preinscripció.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • S’haurà d’accedir al centre portant mascareta i guants.
 • Es portarà tota la documentació prèviament preparada i complimentada.
 • Es portarà bolígraf de color blau propi per si s’ha d’omplir alguna dada addicional.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada a Batxillerat:
  Del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

  Dates importants en el procés de preinscripció de Batxillerat: Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
 • Altres informacions:

 • Carta de compromís educatiu.
 • Oferta de places de Batxillerat per al curs 2020-2021.