Matrícula curs 2016-17

Terminis

 • Alumnes que cursen estudis al centre
  • Dilluns 27 de juny: alumnes amb només d'FCT
  • Dimarts 28 de juny: GM (Electromecànica, Farmàcia i Perruqueria)
  • Dimecres 29 de juny: GM (CAI)
  • Dijous 30 de juny: GS (Documentació, Dietètica)
  • Divendres 1 de juliol: GS (Automoció, Laboratori)
  • Dilluns 4 de juliol: Batxillerat
 • Alumnes nous al centre
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 13 al 17 de juny de 2016
  • Cicles formatius i batxillerat: del 5 al 12 de juliol de 2016
 • Matrícula de compleció d’estudis de cicles extints LOGSE (Laboratori de diagnosi clínica LOGSE/Documentació sanitària LOGSE)
  • Període de matrícula: de l’1 d’octubre al 15 d’octubre de 2016.
  • Període d’exàmens: De l’1 al 30 de novembre (primera convocatòria) i del’1 al 30 d’abril (Segona convocatòria).
  • Segon període de matrícula: dl’1 de març al 15 de març de 2016.
  • Període d’exàmens: De l’1 al 30 d’abril (Segona convocatòria).

Documentació que cal portar (tots els alumnes)

  • a. Butlletí de notes avaluació final i, si escau, avaluació extraordinària (només els alumnes que ja cursen estudis al centre).
  • b. Original i còpia del títol o resguard del títol que dóna dret a l'accés als estudis que vol cursar (només alumnes nous al centre que es matriculen a batxillerat o cicles formatius).
 1. Imprès signat per l’alumne d’autorització de drets d’imatge (si és major de 14 anys) o signat pel pare, mare o tutor legal (si és menor de 14 anys).
 2. Contracte educatiu signat amb el centre.
 3. Autorització general de sortides signada pel pare, mare o tutor legal (en cas de ser menor d’edat) o signada per l’alumne (en cas de ser major d’edat).
 4. Resguard del pagament de matrícula fet al banc on consti el concepte de pagament tal i com s’indica en els fulls de quotes de matrícula (veure vitrines del centre o preguntar a consergeria).

Documents que cal d'omplir per a formalitzar la matrícula (drets imatge, contracte + autoritzacions sortides)

Tramitació de títols de Batxillerat i cicles formatius LOGSE/LOE

La tramitació de títols dels alumnes que han finalitzat els seus estudis el curs 2015-2017 es realitzarà del 18 de juliol de 2016 al 22 de juliol de 2016.

La documentació que heu de portar és: 1 fotocòpia del NIF/NIE i 1 fotocòpia del butlletí de notes amb la qualificació final.

El full de sol·licitud es demana a Secretaria

Tramitació de títols antics de FP (FP1 i FP2): Documents

Taxes de tramitació de títols (2017)

Sol·licitud de títols de FP-I i FP-II