AIS

AULA INTEGRAL DE SUPORT (AIS)

L’AIS (Aula Integral de Suport) està pensat per poder oferir un espai educatiu i terapèutic singular amb l’objectiu de proporcionar, de forma temporal, una atenció integral a joves de 12 a 16 anys (etapa de l’ESO majoritàriament) amb necessitats educatives específiques, associades a trastorns mentals greus i trastorns de conductes greus que necessiten un suport i atenció més intensius, per poder aconseguir una millor adaptació al seu entorn i, si és possible, el seu retorn als contextos escolars ordinaris amb més possibilitats d’èxit personal i acadèmic.

L’AIS de l’Hospitalet de Llobregat té una àrea d’influència que es compon de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i les zones del Garraf i el Penedès. Té un màxim de 6 places per alumnes de l’àrea d’influència esmentada.

El treball de l’alumne/a es basa en tot moment en el PAI (Pla d’Atenció Individualitzat) i en el que el PI (Projecte Individualitzat) té una importància cabdal. És un dels documents que vertebra el treball diari amb l’alumnat. Aquest PI haurà d’estar consensuat i coordinat amb el centre de referència de l’alumne/a i l’EAP per tal que pugui haver-hi una continuïtat del treball després de l’estança a l’AIS. Aquesta estada no serà mai més llarga de dos cursos acadèmics.

L’objectiu principal és poder ajudar i acompanyar que l’alumnat sigui més autònom i capaç de gestionar els conflictes i vicissituds personals i relacionals de la vida, de forma més adaptativa i exitosa possible dins les seves possibilitats. I també es pretén oferir-los l’oportunitat de poder continuar els estudis i intentar acreditar l’ESO.

L’equip de l’AIS el formen professionals d’ensenyament i de la salut mental. És un equip multidisciplinar que treballa de forma interdisciplinar per intentar abordar la situació i projecte de cada alumne/a estimulant els seus recursos i capacitats personals.

L’AIS de l’Institut Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat

Adreça: plaça de la Llibertat, núm. 5, baixos, l’Hospitalet de Llobregat

Telèfon de contacte: 933342028

Correu electrònic: aispedraforca@gmail.com

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com