PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2021-2022

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2021-2022

Preinscripció Educació Secundària Obligatòria

 – Torbareu la informació sobre la preinscripció, videotutorials i la documentació que necessiteu aquí 

– Si ja ho teniu tot preparat accediu al formulari de preinscripció per fer la sol·licitud aquí 

Suport per realitzar la preinscripció de l’ESO amb cita prèvia:

Si no has pogut realitzar la preinscripció o tens dubtes de com fer-la pots demanar-nos cita prèvia i t’ajudarem a realitzar el procés. Truca al 934494714 per demanar la teva cita.

Preinscripció de Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior:

Trobareu tota la informació sobre la preinscripció a aquests estudis (dates, procediment, documentació, sol·licitud de preinscripció,…) aquí
 
També disposem d’un vídeo on expliquem, pas a pas, com fer la preinscripció als CCFF de grau superior. Per a veure-ho podeu fer click aquí.

Preinscripció de Programa de Formació i Inserció (PFI) de mecànica:

 
Les sol·licituds es presentaran, junt amb la documentació pertinent, presencialment a la secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic.
 

Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021 (el día 21 de maig el centre romandrà tancat per dia de lliure disposició). Accedint al formulari aquí.

Cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant:

– L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

– L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació

d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

 

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, d’acord amb les àrees d’influència que es determinen per resolució de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona:

– Quan el domicili es troba dins la zona educativa1 del centre: 30 punts.

– Quan el domicili es troba dins la zona educativa2 del centre, però no en zona educativa 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres d’equivalents. Quan la persona sol·licitant no ha cursat un programa de qualificació professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

– L’acreditació de no haver cursat un PQPI, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

c) Anys d’escolarització a l’ESO.

Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

– Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

d) Últim curs fet a l’ESO:

Si l’últim curs és quart: 20 punts.

Si l’últim curs és tercer: 10 punts.

Si l’últim curs és segon: 5 punts.

Documentació acreditativa:

– Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

e) Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, els interessos, la motivació i les aptituds de l’alumne/a, així com la seva manca d’experiència laboral.

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a i a la manca d’experiència laboral: 0, 10, 20 o 30 punts.

 

Preinscripció a la Formació Professional Bàsica (FPB)

Presentació de sol·licituds: del 17 al 26 de maig de 2021. Accedint al formulari aquí

Junt amb la sol·licitud s’ha de presentar la següent documentació:

– L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació

d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– L’original i còpia del document de consell orientador.

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, d’acord amb les àrees d’influència que es determinen per resolució de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona:

– Quan el domicili es troba dins dels mateixos serves territorials que el centre: 30 punts.

– Quan el lloc de la feina del pare/mare o tutor legal es troba dins dels mateixos serves territorials que el centre: 20 punts.

Documentació acreditativa:

– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

b) Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare, mare o tutor legal és beneficiari de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació acreditativa:

– Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

c) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor legal o germans.

Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor legal o algun germà acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació acreditativa:

– Targeta acreditativa de discapacitat vigent.

d) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental:

Quan l’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació acreditativa:

– Títol vigent de família nombrosa o monoparental.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com