SIEI

Avançar cap a escoles per a tothom, implica que tot l’ alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats.  Departament d’ Educació.

 

El SIEI ( Suport intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) és un recurs per a l’institut , que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.

El SIEI de l’Institut Pedraforca funciona des del curs 2018-2019 per atendre aquells alumnes que disposen del dictamen i/o informe de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l’Equip d’ Assessorament Psicopedagògic (EAP).

El suport compta amb dues professionals d’orientació,  una amb jornada completa i la altra amb mitja jornada, i una educadora.

En l’ actualitat atén a 9 alumnes de necessitats educatives especials, que treballen en diferents espais: a l’aula ordinària, amb i sense  suport d’una de les  professionals del SIEI,  en grups reduïts, i també en  sessions individualitzades.

El SIEI  pretén fomentar l’ autonomia i les habilitats socials, treballant els elements curriculars però  amb les adaptacions necessàries per tal  que siguin aprenentatge significatius i esdevinguin una experiència positiva per l’alumnat.

Tot l’ alumnat del SIEI compta amb un PI (Pla individualitzat), que és  un document que recull totes les mesures necessàries per a que l’alumne pugui seguir el curs. Aquest PI respon a les necessitats individuals de cadascú i pot requerir una adaptació dels objectius i continguts de les matèries,  una adaptació de tipus metodològic o bé ambdues coses.

Les professionals del SIEI mantenim una comunicació diària amb les famílies de l’alumnat. Aquesta comunicació és freqüent i intensiva amb l’ objectiu d’ acompanyar-les  i orientar-les en el procés d’aprenentatge i de desenvolupament  dels seus fills i filles.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com