FCT EMPRESES

QUÈ ÉS L'FCT?

La formació en centres de treball (FCT) són  pràctiques formatives no laborals a les empreses, que fan els alumnes dels ensenyaments de formació professional.

L’FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències adquirides per l’alumnat en l’àmbit acadèmic i a fer-los conèixer la realitat del món productiu, per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

Les  pràctiques en empreses formen part del programa formatiu curricular dels ensenyaments de formació professional.

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació dels aprenents.
 • Oferir l’accés dels joves estudiants a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

La durada de l’FCT ve establerta en el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris.

 

Temporalització

Habitualment les pràctiques en empreses s’inicien cap a  setembre-octubre de segon curs,  i han de finalitzar com a màxim el mes de juny.

No es realitzen pràctiques durant el mes d’agost.

 

Horari

L’horari estàndard és de 4h/dia, 5 dies a la setmana (dll-div), amb un màxim de 20 hores setmanals.

Les pràctiques no han d’interferir amb l’horari de classes a l’institut (consultar taula horaris de cicles)

Per a l’alumnat que ja ha finalitzat els seus estudis a l’institut i només té pendent de cursar les pràctiques, es poden fer horaris intensius, de fins a  8h/dia, 5 dies a la setmana (dll-dv), amb un màxim de 40h setmanals.

L’empresa ha de pactar amb el tutor/a de pràctiques de l’institut les activitats que realitzarà l’alumne durant la seva estada a l’empresa (pla d’activitats). El responsable de l’empresa assignarà una persona responsable de l’acompanyament, formació, seguiment i valoració i correcció  de  l’alumnat,  que serà el seu tutor/a d’empresa.

El tutor/a d’empresa és la persona de referència de l’alumnat a l’empresa, i realitzarà l’acompanyament, la formació, el seguiment i la valoració  de  l’alumne/a. En concret, les tasques que ha de dur a terme són:

 • Seguiment del pla d’activitats pactat
 • Valoració mensual de les activitats realitzades
 • Avaluació trimestral de les capacitats transversal de l’alumne

Doble tutorització de l’alumnat durant l’FCT

Durant l’FCT, l’alumnat està doblement tutoritzat, ja que té un tutor/a d’empresa i un tutor/a de pràctiques de l’institut.

Fases en el seguiment de l’alumnat

Abans d’iniciar les FCT el tutor/a de l’institut es presentarà al tutor/a d’empresa per pactar el pla d’activitats, portar l’acord formatiu*, presentar a l’alumne, explicar la cobertura de  l’assegurança escolar,  i establir els canals de comunicació.

CAP ALUMNE/A pot iniciar les FCT sense l’acord formatiu*, document que relaciona l’institut, l’alumnat i l’empresa.

 

Durant FCT

L’alumnat ha d’anotar l’activitat diària realitzada a l’empresa en el seu quadern telemàtic de pràctiques (Qbid); a partir de les tasques realitzades, i d’aquestes anotacions,  el tutor/a d’empresa realitzarà les valoracions de l’alumnat de manera telemàtica.

Les valoracions es realitzen de manera mensual i trimestral:

 • Informes Mensuals: el tutor/a d’empresa valora com l’alumnat realitza les activitats i tasques encomanades.
 • Valoracions trimestrals: hi ha una valoració conjunta entre tutor/a d’empresa i tutor/a d’institut, per tal de valorar les capacitats transversals de l’alumnat.

 

A l’acabament de l’ FCT

El tutor/a d’empresa i el tutor/a de l’institut, una vegada finalitzada l’estada de pràctiques de l’alumnat, faran una valoració final, i valoraran l’FCT com apte o no apte.

Per a finalitzar, el tutor/a d’empresa ha de realitzar una enquesta de satisfacció amb l’FCT.

L’acord formatiu

És un document que se signa a tres parts: responsable de l’empresa, director del centre educatiu i l’alumne/a; en aquest document s’estableixen les condicions de la col·laboració de les 3 parts signants en la realització de les FCT.

En l’acord hi figuren les següents dades:

 • Dades empresa
 • Dades centre educatiu
 • Dades alumnat
 • Marc horari que realitzarà l’alumnat, inici i finalització de l’estada a l’empresa, i període de vacances.

L’acord se signa per triplicat, i cadascuna de les parts tindrà una de les còpies.

CAP ALUMNE POT REALITZAR LES PRÀCTIQUES A L’EMPRESA SENSE EL CORRESPONENT ACORD FORMATIU SIGNAT PER LES TRES PARTS. En el cas d’alumnat menor d’edat, també caldrà la signatura del pare/mare/utor/a legal.

Relació entre l’alumnat i l’empresa

L’alumnat NO té cap tipus de  relació laboral amb l’empresa, i mentre està realitzant l’FCT en cap moment se’l pot considerar un treballador.

Possibles accidents a l’empresa

En cas d’accident durant la realització de les pràctiques, l’alumnat NO pot ser atès per la mútua de l’empresa ja que NO és un treballador.

A l’inici de les pràctiques, el tutor/a d’empresa informarà del protocol a seguir en cas d’accident. Qualsevol alumne/a menor de 28 anys està cobert per l’assegurança escolar, i podrà rebre assistència sanitària en qualsevol centre concertat amb aquesta assegurança. El nostre centre sanitari de referència és:

SEVEN MEDICAL ASSISTANCE

Av Príncep d’Astúries 43-45 (Metro Lesseps)

08012 Barcelona

Tel/ 932 188 212

 

L’alumnat accidentat també podrà rebre assistència sanitària a càrrec de la seva targeta sanitària.

Alumnat amb un comportament no adequat durant les pràctiques

Per a qualsevol incidència durant la realització de les pràctiques (absències injustificades, retards, mal comportament o actitud, comportament no adequat…) caldrà posar-se en contacte quan abans millor amb el tutor/a de de pràctiques de l’institut, per tal de tractar de reconduir la situació.

Per a acollir alumnat en pràctiques

 1. Contacteu amb nosaltres:
 • A través del telèfon: 93 449 47 14 (Pregunteu per la coordinadora de pràctiques)
 • Empleneu el Formulari de contacte
  1. Incorporació de l’empresa a la base de dades, i homologació.

L’homologació permet declarar la idoneïtat del centre de treball per dur a terme la formació pràctica de l’alumnat. Cal formalitzar una homologació per a cada centre de treball que tingui l’empresa, i per a cada cicle formatiu.

Per a poder acollir alumnat en pràctiques, el responsable de l’empresa ha d’adquirir els següents  compromisos:

 1. Complir la normativa reguladora de les pràctiques.
 2. Compartir la naturalesa formativa de les pràctiques de l’alumnat en el centre de treball.
 3. Cooperar amb les persones responsables del centre docent en el seguiment de les activitats formatives en el centre de treball utilitzant l’aplicació informàtica quality Banc Integrat de Dades (qBID).
 4. Complir les condicions de seguretat i salut en el lloc de pràctiques,  i qualsevol normativa específica del sector al qual pertany l’empresa o entitat col·laboradora.

3.- Incorporació en el registre del Departament d’Educació com a centre de treball homologat per a un ensenyament concret (QBid).

4.- Signatura de l’acord de col·laboració

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com