FCT ALUMNAT

QUÈ ÉS L'FCT?

La formació en centres de treball (FCT) són les pràctiques formatives no laborals que fa l’alumnat dels ensenyaments de formació professional en empreses, i formen part del programa educatiu (currículum) d’aquests ensenyaments.

L’ FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències adquirides per l’alumnat en l’àmbit acadèmic, facilitant el coneixement de la realitat del món productiu, per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les possibilitats d’inserció laboral.

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura de l’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • L’avaluació positiva de les pràctiques comporta la superació del crèdit, mòdul o matèria.

La durada de l’FCT ve establerta en el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris.

 

 

Les pràctiques en empreses les ha de fer TOT l’alumnat matriculat en qualsevol cicle formatiu.

Requisits de l’alumnat per a poder fer l’FCT

 • L’alumne/a ha d’estar matriculat/da a l’institut per poder fer les pràctiques en empreses.
 • Si l’alumne/a és menor de 18 anys, el pare, mare o tutor/a legal ha d’autoritzar la realització de les pràctiques.
 • Assegurança escolar: és obligatòria per a tot l’alumnat menor de 28 anys amb residència legal a Espanya, que vulgui fer l’FCT.
 • Prèviament a l’inici de l’FCT, l’alumnat ha de rebre formació curricular sobre els coneixements, procediments i actituds que es considerin necessaris per facilitar-li l’experiència en el món del treball, que ha d’incloure les normes bàsiques sobre prevenció de riscos laborals.

Responsabilitats de l’alumnat en l’FCT

a) Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i informar de les activitats diàries executades, d’entre les previstes en el Pla d’activitats.

b) Emplenar el quadern de pràctiques.

c) Respectar les normes, la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge corporativa establerta per l’empresa o entitat col·laboradora.

d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

Temporalització i horari de l’FCT

En els cicles formatius d’un curs acadèmic, l’FCT es pot fer un cop finalitzada la primera avaluació, en tot cas no abans del 12 de desembre i sempre i quan l’equip docent del cicle consideri que l’alumne compleix les condicions de formació i maduresa requerides.

En els cicles formatius de dos cursos acadèmics, l’FCT s’ha de fer prioritàriament en el segon curs.

El marc horari de l’FCT és de 8:00 a 22:00h, i .

 

Distribució temporal estàndard: màxim 5 dies a la setmana (dll-div),  fins a 4 hores diàries, de manera simultània amb la resta d’hores lectives, sense ultrapassar les vint hores setmanals. Aquesta modalitat és la que realitza l’alumnat que combina les classes a l’institut amb les pràctiques a l’empresa.

Distribució intensiva: màxim 5 dies a la setmana (dill-div), fins a 8 hores diàries, sense ultrapassar les quaranta hores setmanals. Aquesta modalitat és la que realitza l’alumnat que ja ha completat la formació presencial a l’institut i només té pendent l’FCT.’

En el cas dels CFGS de Laboratori clínic i biomèdic, i CFGS Documentació i administració sanitàrìes, l’FCT es realitza de manera intensiva al llarg de segon curs, combinant assistència a l’institut i pràctiques a l’empresa  dins del marc horari del cicle.

Documentació necessària per a poder realitzar l’FCT

 • Imprès de matrícula a l’institut
 • Fitxa de dades personals
 • Fotocòpia TSI (targeta sanitària)
 • Carnet de vacunacions (per a la majoria de cicles de la familia sanitària)
 • Acord formatiu: document que es tramita entre institut i empresa

 

Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial d’acord formatiu, que ha de ser autoritzat pel Departament d’Educació-

Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l’acord autoritzat.

Què és el Qbid?

És una plataforma telemàtica on es realitza la gestió de les pràctiques (quadern telemàtic).

L’alumnat ha d’anotar l’activitat diària en el seu quadern telemàtic de pràctiques. Aquest registre periòdic és obligatori per poder avaluar i superar l’FCT.

 

Accés ordinador: https://www.empresaiformacio.org/sBid

Accés app: https://apps.apple.com/us/app/bid-alumnat/id1440578733?l=es&ls=1

Com s’avalua l’FCT

El tutor d’empresa valorarà de manera mensual les tasques realitzades, i de manera trimestral  realitzarà una valoració de les capacitats transversals.

La qualificació de l’FCT tindrà en compte aquestes valoracions del/de la tutor/a de l’empresa, i del/de a tutor/a de pràctiques de l’institut.

La qualificació de l’FCT s’expressa en termes d’apte/a o no apte/a. Ha d’anar acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals:

 • Apte/a: molt bona, bona/bé o suficient

• No apte/a: passiva o negativa

 

El tutor/a de pràctiques pot afegir les observacions que el centre docent o l’empresa cregui convenients.

FCT no apta

El tutor d’empresa valorarà de manera mensual les tasques realitzades, i de manera trimestral  realitzarà una valoració de les capacitats transversals.

La qualificació de l’FCT tindrà en compte aquestes valoracions del/de la tutor/a de l’empresa, i del/de a tutor/a de pràctiques de l’institut.

La qualificació de l’FCT s’expressa en termes d’apte/a o no apte/a. Ha d’anar acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals:

 • Apte/a: molt bona, bona/bé o suficient

• No apte/a: passiva o negativa

 

El tutor/a de pràctiques pot afegir les observacions que el centre docent o l’empresa cregui convenients.

Exempcions de l’FCT

L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un crèdit o mòdul essencial en la formació professional de l’alumnat, ja que preveu dos grans objectius:

 • Completar l’adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional)
 • Facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral (objectiu d’inserció laboral).

Resolució

La direcció del Centre és l’encarregada de resoldre l’exempció.  Els/les  tutors/es revisen les peticions recollides per l’alumnat.  La coordinació d’FP proposa, i el directora resol l’exempció.

Documentació

La sol·licitud d’exempció de l’FCT s’ha de presentar per escrit, ii ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.  La documentació ha de ser l’original o una còpia compulsada.

Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs o dels cursos del cicle formatiu, abans de l’avaluació final ordinària. Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.

Tipus exempcions

 

EXEMPCIÓ TOTAL (100%)

Exempció per experiència laboral

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit/mòdul de la FCT,  relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball  del cicle formatiu.

Exempció per validació o reconeixement d’experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) com a mínim d’un crèdit o mòdul directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:

 • Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral (programa “Qualifica’t”).
 • Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, d’acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial.

 

EXEMPCIONS PARCIALS

Parcial  50%

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit/mòdul de l’ FCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

 

Parcial 25%

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit/ mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

 

Relació de documents acreditatius

Per a sol·licitar qualsevol tipus d’exempció necessitaràs:

 • Sol·licitud d’exempció
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a sol·licitar les exempcions total o parcial del 50% també caldrà presentar:

 • Contractes laborals (original i còpia)
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumnat.
 • Fulls de salaris. (Opcional)

Si es treballa per compte propi la documentació necessària és la següent:

Sol·licitud d’exempció

– Certificat d’alta d’activitat econòmica.

– Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si s’escau).

– Quota de règim d’autònoms.

– Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com