AVANCEM

Des del curs 2018-19 fins a l’actual l’Institut Pedraforca està implementant el programa  d’innovació pedagògica del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües, en el que hi participen diversos docents de tots els departaments de llengües del nostre centre: català, castellà, anglès, francès i llatí. La finalitat d’aquest programa és dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi el seu creixement acadèmic, des d’un punt de vista competencial, que parteix de la cooperació entre el professorat de llengua. El proper mes de juny, després de tres cursos de formació i experimentació, podrem fer una avaluació completa i la publicarem en aquest mateix web.

Els professors de llengües de l’institut Pedraforca vam voler participar en aquest programa perquè des  de fa uns anys el nostre centre fa una aposta ferma per un bon aprenentatge i consolidació de les llengües catalana, castellana i anglesa.

Un dels pilars de l’ensenyament és la consolidació de l’expressió lingüística de l’alumnat. El nostre  objectiu és assolir l’excel·lència de les habilitats comunicatives del nostre alumnat, per tal que pugui expressar fets i opinions i, en definitiva, participar activament a la societat. I hem constatat que per aconseguir-ho cal la coordinació dels docents de totes les llengües que s’imparteixen al Pedraforca. I aquest marc de formació i col·laboració ens l’ha ofert AVANCEM. Esperem que això ajudarà a fer que el nostre alumnat esdevingui ciutadans plurilingües en el món multilingüe que els ha tocat de viure.

1r ESO, Aula d’Acollida i anglès:

  • Es treballa l’entrevista en català
  • Es treballa la comunicació oral en anglès.

2n ESO

3r ESO

  • Es treballa el reportatge en català

4t ESO

  • Es treballa l’oratòria a la matèria de llatí que es practica amb discurs en català.
  • Es treballa  el debat i l’article d’opinió en castellà.

Materials d’altres qüestions acadèmiques fets per Avancem

  • S’han preparat les rúbriques de valoració dels treballs de recerca de segon de batxillerat 
  • S’ha preparat la rública exposició oral projecte de recerca 4r ESO.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com