BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

 

El batxillerat prepara a l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. Al mateix temps contribueix la seva formació completa com a persona, en els vessants intel·lectual, humà i en l’adquisició i assimilació de noves habilitats i coneixements.

 

MODALITATS

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: artsciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

ACCÉS

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 

  • Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
 
  • Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca)
 
  • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.
 

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

CONTINUÏTAT

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

 

  • A la universitat (un cop aprovades les proves d’accés).
 
  • A un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny.
 
  • A un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés.
 
  • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés).
 
  • Al món laboral.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com